Last Updated on april 12, 2024 by admin

Vilka svenska indexfonder finns det och hur skiljer de sig från varandra? Vi ska titta närmare på vad som finns på marknaden och hur du ska tänka när du står inför en investering i en av dessa indexfonder.

Med svenska indexfonder får du bred exponering mot den svenska marknaden, på vilken flera stora och mäktiga bolag finns listade – däribland Volvo, Investor, ABB, AstraZeneca och Kinnevik, för att bara nämna ett fåtal.

Indexfonder kan vara ett attraktivt investeringsalternativ för dig som önskar en lägre risk än vad som erbjuds i såväl aktier som i aktivt förvaltade fonder, och som vill ha en låg avgift och en riktigt bra riskspridning.

I denna artikel bjuder vi på en komplett guide till svenska indexfonder – med start i en topplista över några av de mest populära fondalternativen bland svenska sparare just nu.

Populära svenska indexfonder hos Avanza

  1. Avanza Zero
  2. SEB Hållbar Sverige Indexnära
  3. SPP Aktiefond Sverige A
  4. Aktiespararna Direktavkastning A
  5. PLUS Småbolag Sverige Index
  6. Länsförsäkringar Sverige Indexnära
  7. SPP Sverige Plus A
  8. Catella Sverige Hållbart Beta A
  9. Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK
  10. PLUS Mikrobolag Sverige Index

Källa: Avanza.

Klicka på länkarna för att komma till respektive fonds sida hos Avanza. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde – det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt kapital. 

Avanza Zero – Sveriges mest kända fond?

Om vi pratar om svenska indexfonder så måste vi så klart börja med att nämna en av Sveriges mest kända fonder, nämligen Avanzas mycket populära Avanza Zero. Fonden är den mest ägda bland svenska indexfonder hos Avanza, tillika en av de mest populära fonderna i Sverige alla kategorier.

Avanza Zero heter “Zero” just på grund av att den har 0% i avgift. Detta är unikt bland fonder. Syftet med att ha indexfonden helt gratis är att man tänker sig att den ska locka privatsparare till fondmarknaden och att dessa på sikt ska investera i fler fonder – med avgift.

Använder du Nordnet som fondmäklare finns en bra motsvarighet i Nordnet Indexfond Sverige (tidigare Superfonden), vilken också är en indexfond helt utan avgift.

Avanza Zero följer OMXS 30, vilket är ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Huvudsakliga branscher är industri, finans och teknik och de tre största aktieinnehaven är Atlas Copco, Volvo och Ericsson.

Avgift: 0,00%, varav förvaltningsavgift 0,00%.

SEB Hållbar Sverige Indexnära

SEB Hållbar Sverige Indexnära ämnar följa utveckligen för SIX Sweden Sustainability Gross Index och investerar således i aktier på Stockholmsbörsen. Fonden förvaltas hållbart, med tillåtelse att använda en viss andel derivatinstrument för att optimera utvecklingen mot index.

Industri och finans utgör tillsammans över 50% av exponeringen, och fondens största aktieinnehav finns i Atlas Copco, Volvo och Investor.

Avgift: 0,26%, varav förvaltningsavgift 0,25%.

SPP Aktiefond Sverige A

Indexfond som strävar efter att replikera utvecklingen för NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Cp PR SEK. SPP Aktiefond Sverige A har vanligen innehav i omkring 80-110 bolag åt gången, och man exkluderar aktivt sådana bolag som inte lever upp till SPP´s krav gällande hållbarhet och sociala frågor.

Även här finns störst exponering mot finans och industri, och de största aktieinnehaven hittas i Ericsson, Volvo och Investor.

Avgift: 0,22%, varav förvaltningsavgift 0,20%.

Aktiespararna Direktavkastning A

Aktiespararna Direktavkastning A har en något högre avgift än många av de andra svenska indexfonderna på listan, liksom en något snävare exponering.

Fonden följer utveckligen för SIX Sweden Dividend 21 Gl TR SEK, vilket är ett index över de 21 bolag med bäst direktavkastning av de 40 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.

Fonden har en policy kring etik och hållbarhet och väljer bort bolag där mer än 5% av intäkterna kommer från kontroversiella branscher eller produkter. Huvudsaklig exponering mot finans, industri och råvaror, och största aktieinnehav i Boliden, SKF samt Volvo.

Avgift: 0,42%, varav förvaltningsavgift 0,30%.

PLUS Småbolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index ämnar återspegla innehavet i Carnegie Small Cap Return Index, och således ge likvärdig avkastning med det indexet. Fondens innehav består normalt av omkring 200 bolag listade på Stockholmbörsen.

Främst exponering mot industri, fastigheter och sjukvård. Största innehav finns i PLUS Mikrobolag Sverige Index, Boliden samt Sinch.

Avgift: 0,40%, varav förvaltningsavgift 0,40%.

Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Svensk indexfond från Länsförsäkringar, med OMX Stockholm Benchmark Cap som jämförelseindex. Även denna fond tillämpar ansvarsfulla investeringar och exkluderar bolag som bryter mot fondbolagets hållbarhetskriterier, varför utveckligen kan avvika något från index.

Största aktieinnehaven återfinns i bolag som Ericsson, Volvo samt Atlas Copco.

Avgift: 0,22%, varav förvaltningsavgift 0,20%.

SPP Sverige Plus A

SPP Sverige Plus A är en fossilfri indexfond som följer NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK. Fonden förvaltas hållbart och utifrån etiska kriterier enligt fondbolagets policy.

Fonden är industritung med drygt 35% exponering mot bolag verksamma inom den branschen, följt av finans och teknik som andra och tredje största bransch. Fondens största innehav finns i bjässar som Atlas Copco, Investor och Volvo.

Avgift: 0,33%, varav förvaltningsavgift 0,30%.

Catella Sverige Hållbart Beta A

Catella Sverige Hållbart Beta A är ännu en svensk indexfond med en inrikting tydligt viktad mot hållbarhet.

Fonden förvaltas indexnära och ska följa utveckligen för Six Return Index (SIXRX), men får enligt sin egen hållbarhetspolicy inte investera i bolag som bryter mot någon av de 10 principer som utformats av UN Global Compact.

Största innehav i Catella Sverige Hållbart Beta A är för närvarande Atlas Copco, Investor och Volvo.

Avgift: 0,64%, varav förvaltningsavgift 0,60%.

Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK

Svensk indexfond från Handelsbanken med Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index som jämförelseindex. Fonden investerar i de 100 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, exklusive de som inte lever upp till bankens krav beträffande miljö och etik.

Handelsbanken Sverige 100 Ind Fri A1 SEK har huvudsaklig exponering mot industri (drygt 36%) och finans (ca 22%), och har sina största procentuella andelar i Atlas Copco, Volvo och Investor.

Avgift: 0,26%, varav förvaltningsavgift 0,20%.

PLUS Mikrobolag Sverige Index

Sist men inte minst bland de tio svenska indexfonder med flest ägare hos Avanza finns denna PLUS Mikrobolag Sverige Index, vilken är den enda fonden på listan med inriktning mot mikrobolag.

Fonden förvaltas indexnära i syfte att replikera utveckligen för sitt jämförseleindex, NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI.

PLUS Mikrobolag Sverige Index har underliggande tillgångar i omkring 100 mindre bolag, de flesta inom sjukvård, industri och teknik. Största innehav finns i skrivande stund i Cantargia, Bactiguard Holding samt Bonesupport Holding.

Avgift: 0,40%, varav förvaltningsavgift 0,40%.

Fler indexfonder

Utöver ovanstående tio finns förstås fler populära svenska indexfonder. Däribland Swedbank Robur Access Sverige som även den försöker spegla utvecklingen för Stockholmsbörsen genom att följa indexet OMX Stockholm Benchmark CAP GI.

Hos Avanza finns totalt 20 svenska indexfonder att handla.

Vill man ha en riktigt bred exponering inom Stockholmsbörsens ramar bör man ta en titt på Handelsbankens Sverigefond som även den är populär bland svenska indexfonder. I fonden ingår hela 311 bolag. Jämför detta mot Avanza Zero som enbart har de 30 mest omsatta aktierna i sin förvaltning.

Genom att investera i Handelsbanken Sverigefond får man helt enkelt en större bredd, vilken i sin tur innebär en lägre risk.

Att välja rätt bland svenska indexfonder

När man väljer bland svenska indexfonder bör man framförallt titta på avgifterna och se hur dessa står sig mot varandra. Sedan bör man också ta sig en titt på hur väl fonden har lyckats följa index rent historiskt. Svårare än så är det inte.

Vidare gäller det förstås att studera och jämföra de olika fondalternativens innehav, vilka kan skilja sig åt beroende på vilket index som följs.

Det finns ett antal olika svenska börsindex som är bra att känna till när man står inför valet av en svensk indexfond. Somliga index omfattar flera hundra olika bolag medan andra endast spänner över ett tjugo-trettiotal, varför exponeringen således blir olika bred.

Följande är tre vanliga svenska börsindex:

OMX Stockholm 30: Följer utveckligen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Avanza Zero är ett exempel på en svensk indexfond som har OMXS30 som sitt jämförelseindex.

OMX Stockholm GI: Följer utveckligen för hela Stockholmsbörsen, vilket innebär att indexfonder som följer detta index har ett betydligt bredare innehav och således en betydligt bredare exponering än de som följer OMXS30. OMXS Gross Index inkluderar såväl aktiernas avkastning som utdelning.

OMX Stockholm PI: Likt OMXSGI följer även detta index somliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, men till skillnad från föregående index tar inte OMXSPI med utdelningar – endast avkastningar. Ett prisindex likt detta beaktar endast aktiernas kursutveckling.

Eftersom en indexfond investerar i precis samma tillgångar som det index den är avsedd att replikera utvecklingen för, blir exponeringen olika bred beroende på vilket index fonden följer. Den populära Avanza Zero har OMXS30 som sitt jämförelseindex, vilket innebär att den har underliggande tillgångar i 30 bolag.

En fond som följer OMXGI har betydligt fler tillgångar, eftersom det börsindexet omfattar fler aktier.

Genom att titta på vilket index en indexfond följer får du veta hur pass bred exponering fonden kommer att ge dig samt mot vilka bolag och branscher. Ju bredare exponering – det vill säga desto fler innehav och desto mer variation bland branscher – desto lägre risktagande för dig som investerar.

Svenska indexfonder vs. aktiva fonder – vad är bäst?

Huruvida svenska indexfonder eller svenska aktivt förvaltade fonder är bäst är svårt att säga. Det beror mycket på vilken investeringsstrategi du har, hur pass hög risk du är villig att ta och inte minst – hur hög avgift du är beredd att betala.

Vanliga aktiefonder förvaltas aktivt med målsättningen att ge en avkastning bättre än index. För detta ansvarar ett team av förvaltare och analytiker som arbetar med att identifiera och välja ut köpvärda aktier.

Indexfonder förvaltas som bekant passivt. Innehavet är en (mer eller mindre) exakt återspegling av index, och syftet är att generera en avkastning i nivå med index. Aldrig sämre, men heller aldrig bättre.

Sammantaget kan sägas att indexfonder aldrig kommer att bli några avkastningsraketer, men det finns heller ingen risk att de sjunker långt under index – vilket alltid kan hända med aktivt förvaltade fonder. Forskning och statistik visar också att det överlag är mycket svårt att slå index, även för de skickligaste förvaltarna.

Vidare är avgiften något som talar för indexfonder – såväl svenska indexfonder som utländska. Aktiva fonder är betydligt dyrare, och ju högre avgift en fond har desto mer måste den slå index. En låg avgift däremot, innebär att du får behålla mer av din framtida avkastning.

Hur stor del av portföljen bör utgöras av svenska indexfonder?

Eftersom svenska indexfonder har en snäv inriktning mot en enda marknad, är risken betydligt högre än med exempelvis globala indexfonder eller europeiska indexfonder. Detsamma gäller för andra landsfonder – exempelvis USA-fonder och Kinafonder – men Sverige är dessutom en väldigt liten marknad.

En välbalanserad fondportfölj bör ha så bred riskspridning som möjligt, vilket innebär att man bör satsa på olika typer av fonder inriktade på olika marknader och mot olika branscher. Fördelning bör göras utifrån bredd.

Globala indexfonder har störst geografisk spridning och ger således absolut bäst riskspridning. Denna fondtyp bör därför användas som bas i portföljen.

Sverigefonder kan ges en mindre andel näst efter till exempel en europeisk indexfond, och slutligen kan än mer riskfyllda alternativ som en smal branschfond eller en tillväxtmarknadsfond användas som krydda.

Sverige kännetecknas av en generellt sett stabil och välskött aktiemarknad med stabila och välskötta bolag, varför  den svenska marknaden trots sin blygsamma storlek ändå är att betrakta som mindre riskfylld än till exempel tillväxtmarknader.

En bra allokering (fördelning) i fondportföljen kan till exempel se ut så här:

Anpassa fördelningen efter din egen riskaptit

Är du beredd att ta en högre risk i syfte att eventuellt få möjlighet till bättre avkastning, kan ovanstående fördelning ändras om och anpassas genom att till exempel minska andelen globalfonder och öka andelen svenska indexfonder.

Prioriterar du istället mer trygghet framför potentiellt högre avkastning, kan du justera innehavet åt andra hållet. Tillväxtmarknadsfonder och branschfonder kan helt uteslutas för att istället låta global- eller Europafonder ta mer plats.

Viktigast är att du tänker på diversifieringen och att du allokerar din fondportfölj utifrån dina unika förutsättningar och din egen riskaptit.

Svenska indexfonder med olika inriktning

Utbudet av indexfonder blir allt större tack vare dess popularitet bland svenska fondsparare. Olika typer av utländska indexfonder finns det gott om, men även de svenska alternativen blir allt fler.

Förutom fonder med fokus på de stora indexen, finns idag möjlighet att spara i svenska indexfonder med inriktning mot segment som råvaror, valutor och räntor. Som investerare kan du välja mellan mer eller mindre nischade svenska indexfonder, med bredare eller snävare exponering.

Fördelar och nackdelar med svenska indexfonder

Fördelar

Nackdelar

Vill du lära dig mer om indexfonder? Här på indexfonder.org finns fler bra artiklar att ta del av – exempelvis Aktiv indexfond, vad är det och finns det överhuvudtaget? samt Hållbara indexfonder.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.