Last Updated on april 18, 2022 by admin

En passiv indexfond är kort och gott en indexfond. Passiv förvaltning är en del av vad som definierar indexfonder överlag – några aktiva indexfonder finns egentligen inte. Men vad innebär passiv förvaltning – och hur fungerar det?

Indexfonder refereras ofta till som passiva indexfonder, men ska man vara petig blir det en aning missvisande att säga så. Begreppet ’passiva indexfonder’ indikerar nämligen att det också finns aktiva indexfonder – vilket det inte gör. Indexfonder och passiva fonder är således två benämningar på samma sak.

Att prata om passiva och aktiva fonder blir däremot korrekt. Passiva fonder är alltså indexfonder som följer ett visst börsindex, och som förvaltas passivt med målet att replikera utvecklingen för det indexet.

Aktiva fonder är aktiefonder som förvaltas aktivt av ett team analytiker och professionella fondförvaltare, med målsättningen att prestera bättre än index. Aktiv förvaltning innebär att de ansvariga för fonden regelbundet köper, säljer och balanserar innehaven i syfte att generera en så bra avkastning som möjligt.

Längre ned i artikeln dyker vi djupare ned i vad en passiv förvaltning egentligen innebär och hur det hela fungerar i praktiken, men först – en inspirationslista över de tio mest populära indexfonderna hos Avanza just nu.

Topp 10 populära indexfonder hos Avanza

Fond Total avgift Antal ägare hos Avanza
Avanza Zero 0,00 %

378 499

Avanza Global 0,10 %

153 800

Länsförsäkringar Global Indexnära 0,22 %

115 059

SPP Aktiefond USA 0,22 %

77 212

SPP Global Plus A 0,43 %

71 476

Swedbank Robur Access Asien A 0,35 %

70 552

Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A 0,44 %

63 311

Avanza Emerging Markets 0,29 %

62 732

Öhman Etisk Emerging Markets A 1,06 %

61 418

Danske Invest Global Index SA 0,59 %

49 863

Källa: Avanza. Observera: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande är alltid förenat med ett visst risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Vad är en indexfond? Definition och förklaring

En indexfond är en värdepappersfond som strävar efter att följa utvecklingen för ett visst marknadsindex, och således generera en avkastning i nivå med det indexet – varken bättre eller sämre.

För att kunna göra det investerar en indexfond i samma värdepapper som ingår det aktuella indexet, och med samma procentuella fördelning. Det vill säga – utgör en aktie 5% av index, utgör den även 5% av innehavet i fonden.

En indexfond som exempelvis ämnar återspegla utvecklingen för OMXSBGI – vilket är ett index över de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm (vanligen omkring 70-90 st) – äger samma aktier som omfattas av OMXSBGI, men inga andra. Några ytterligare investeringar görs inte.

Indexfonder finns i flera olika kategorier baserade på vilken inriktning de har. Några av de vanligaste kategorierna är:

Vad innebär passiv förvaltning?

Passiv förvaltning innebär att det inte är upp till förvaltaren eller teamet av förvaltare att hitta potentiellt köpvärda aktier till fonden. Istället görs bara samma investeringar som i index, varför indexet kan liknas vid en färdig mall att följa.

I en passivt förvaltad fond görs även merparten av investeringarna initialt. Detta eftersom innehaven i olika index tenderar att vara ganska statiska, varför nya investeringar eller avyttringar görs betydligt mer sällan i indexfonder än i aktiva fonder.

Den procentuella fördelningen mellan inkluderade aktier kan förändras, men själva innehaven är ofta desamma under lång tid.

I en aktiefond med aktiv förvaltning ansvarar förvaltare och analytiker för att lokalisera, köpa, sälja och omfördela fondens innehav i syfte att åstadkomma starkast möjliga värdeutveckling. Stor tilltro sätts med andra ord till förvaltarnas skicklighet, kunskap och förmåga att fatta bra investeringsbeslut.

Givet att en passiv förvaltning ställer betydligt lägre krav på förvaltarna och är mycket mindre komplicerad än en aktiv, har passiva fonder – det vill säga indexfonder – mycket lägre förvaltningsavgift än aktivt förvaltade fonder.

Ger en (passiv) indexfond lägre avkastning?

Inte nödvändigtvis.

Mycket statistik visar faktiskt att indexfonder överlag har givit en bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder. Dels för att det på sikt är mycket svårt för förvaltare att lyckas slå index, men också tack vare att de har betydligt lägre avgifter. Några tiondels procentenheter lägre avgift kan göra mycket stor skillnad ackumulerat över flera år.

Då innehavet i en indexfond alltid är en mer eller mindre exakt återspegling av det index den är tänkt följa, kan avkastningen inte bli sämre än index – men den kan heller inte bli bättre.

Syftet med indexfonder är inte att generera en skyhög avkastning (såvida inte index gör det förstås) utan att ge en värdeutveckling i nivå med index. Inte sämre, men heller inte bättre.

Aktivt förvaltade aktiefonder kan ge en avkastning många gånger högre än index om man har tur och lyckas pricka rätt fond. Det är ju också det de aktiva fonderna strävar efter. Men högre avkastningspotential går också hand i hand med högre risk – aktiva fonder kan lika gärna ge en avkastning många gånger sämre än index också.

Ska man välja indexfonder eller aktiva aktiefonder?

Huruvida en (passiv) indexfond med aktiv aktiefond passar bäst för dig och ditt sparande beror mycket på vilken investeringsstrategi du har samt hur du ställer dig till risk kontra potentiell avkastning.

Överlag rekommenderas ofta indexfonder som det bättre och mest lönsamma alternativet tack vare diversifieringen och de låga avgifterna – bland annat av ett av världens främsta investeringsproffs; Warren Buffett.

Samtidigt kan aktiefonder som förvaltas aktivt vara ett bättre val om du tror på någon särskilt på någon specifik marknad eller bransch och hoppas på mycket stark värdeutveckling.

Viktigt är att alltid göra en egen riskbedömning och välja innehav som passar din specifika strategi.

Fördelar och nackdelar med indexfonder

Fördelar

Nackdelar

Viktigt om risker

Indexfonder är finansiella instrument precis som aktiva fonder, aktier och andra typer av värdepapper. Bolagsrisk och marknadsrisk föreligger alltid, varför det är viktigt att göra genomtänka val och en bra riskbedömning. Kom ihåg att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning.

Vill du lära dig mer?

Här på indexfonder.org finns flera bra inlägg och artiklar om indexfonder och sparande i indexfonder. Läs till exempel Svenska IndexfonderHållbara indexfonder och Amerikanska Indexfonder.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.