Last Updated on maj 18, 2022 by Emelie

Att investera i indexfonder kan vara en snabb väg för att nå exponering mot andra marknader. Till exempel kanske man sneglat på den amerikanska ekonomin och tänkt att “där finns det intressanta affärer att göra”, men man vet inte riktigt vart man ska börja. Vi visar här hur enkelt det är att välja en amerikansk indexfond för att komma igång med sina investeringar på andra sidan Atlanten.

En av världens största ekonomier

Den amerikanska ekonomin är gigantisk. Även om många andra ekonomier börjat ge USA en ordentlig match, så är det fortfarande så att många av världens största bolag har sina huvudfästen i USA. Ta bara Google, Facebook och Apple. För att nämna några få.

Att investera direkt i dessa bolag kan för en svensk småsparare tyckas ganska svårt. När ska man köpa? Och vilka faktorer finns det som kan påverka aktien på kort sikt? I och med att bolagen finns på en marknad som rent geografiskt ligger långt bort från oss så är det inte så enkelt att sätta sig in i dessa.

Det är här amerikanska indexfonder kommer in i bilden. Genom att investera i amerikanska indexfonder får du direkt en exponering mot en stor del av den amerikanska ekonomin – utan att behöva äga några aktier.

Populära amerikanska indexfonder

En av de mest populära amerikanska indexfonderna här i Sverige är Swedbank Robur Access USA. Genom att investera i amerikanska indexfonder som den här får du en bra ingång till den amerikanska ekonomin utan att behöva sätta dig in i detaljerna.

Både Avanza och Nordnet har ett bra utbud av amerikanska indexfonder, varför valmöjligheterna är många. Nyfiken på hur andra investerar? Nedan listar vi de åtta mest populära amerikanska indexfonderna hos Avanza just nu.

  1. SPP Aktiefond USA
  2. Avanza USA
  3. Swedbank Robur Access USA A
  4. Handelsbanken Index USA Ind Crit A1 SEK
  5. Länsförsäkringar USA Indexnära
  6. Öhman Etisk Index USA A
  7. SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux
  8. DNB USA Indeks A

Tips: Klicka på länkarna för att komma till respektive akties sida hos Avanza. Där kan du se innehav, exponering, historisk utveckling samt ytterligare detaljer.

Ovanstående lista är inte att betrakta som råd eller tips, endast inspiration. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

SPP Aktiefond USA

SPP Aktiefond USA är den överlägset mest populära amerikanska indefxonden hos Avanza, med närmare 80 000 ägare i skrivande stund. Detta att jämföra med fonderna på andra och tredje plats, som har strax under 40 000 ägare vardera (ägarantalet förändras givetvis, så dessa siffror är på inget sätt statiska men i dagsläget ser det ut så).

Fonden innehåller normalt omrking 550-650 olika bolag, av olika storlek och olika branscher. Utvecklingen ska i möjligaste mån efterlikna den för jämförelseindexet MSCI USA NR USD. Största innehav finns i bjässar som Apple Inc, Microsoft Corp samt Amazon.com Inc.

Avgift: 0,22%, varav förvaltningsavgift 0,20%.

Avanza USA

Avanza USA är Avanzas egna amerikanska indexfond, vilken således endast finns tillgänglig hos Avanza. Nordnet har en motsvarighet i Nordnet Indexfond USA.

Fonden ämnar återspegla utvecklingen för MSCI USA SRI 5% Issuer Capped NR USD, vilket är ett index som i högre grad fokuserar på aspekter kring miljö, bolagsstyrning samt sociala faktorer. Avanza USA lanserades i februari 2019, men har på kort tid seglat upp som ett populärt val bland svenska fondsparare.

Störst exponering finns mot cyklisk konsumtion, sjukvård och teknik, och största innehav är Tesla Inc, NVIDIA Corp samt Procter and Gamble.

Avgift: 0,17%, varav förvaltningsavgift 0,10%.

Swedbank Robur Access USA A

Swedbank Robur Access USA A är den tredje mest populära amerikanska indexfonden hos Avanza, liksom en av de mest populära USA-fonderna bland svenska sparare överlag.

Fonden följer MSCI USA NR USD och investerar brett i framförallt medelstora och stora bolag inom olika branscher – dock ej sådana som inte uppfyller Swedbanks krav på hållbarhet och etiska kriterier.

Största innehav är Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc.

Avgift: 0,26%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Handelsbanken Index USA Ind Crit A1 SEK

Framgångsrik USA-fond som funnits sedan 2011. Handelsbanken Index USA Ind Crit A1 SEK strävar efter att replikera utvecklingen för Solactive ISS ESG Scr USA NR EUR, vilket är ett index över stora och medelstora börsnoterade bolag i USA.

Störst exponering finns mot teknik och sjukvård, och största aktieinnehav finns i Apple Inc, Microsoft Corp samt Ammazon.com Inc.

Avgift: 0,27%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Länsförsäkringar USA Indexnära

Länsförsäkringar USA Indexnära förvaltas indexnära i syfte att återspegla utvecklingen för S&P 500 TR USD – Standard & Poors börsindex över de 500 största börsnoterade bolagen i USA.

Bred exponering, men fonden kan också komma att exkludera vissa bolag som inte uppfyller hållbarhetskrav och etiska kriterier.

Största bolag är även här Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc.

Avgift: 0,20%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Öhman Etisk Index USA A

En lite dyrare indexfond, men också den med högst krav på hållbarhet och etiska apsekter.

Öhman Etisk Index USA A följer precis som flera andra fonder på listan indexet MSCI USA NR USD, men eftersom den aktivt väljer bort företag som inte uppfyller de stränga hållbarhetskraven har den ett något mindre innehav – vanligen omkring 350-400 bolag.

Största innehav i Öhman Etisk Index USA A är Microsoft Corp, Alphabet Inc (Google) samt JP Morgan Chase & Co.

Avgift: 0,68%, varav förvaltningsavgift 0,65%.

SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux

Ännu en hållbar amerikansk indexfond, som följer MSCI USA Socially Responsible Index och som aktivt exkluderar bolag involverade i kontroversiella branscher som vapen, tobak och alkohol samt bolag som inte uppfyller SEB’s krav på hållbarhet.

Stabil fond med nästan 20 år på nacken. Största innehav hittas i Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc.

Avgift: 0,31%, varav förvaltningsavgift 0,25%

DNB USA Indeks A

Billig indexfond som precis som flera av de andra fonderna på listan också följer MSCI USA NR USD. DNB USA Indeks A förvaltas indexnära och har en bred exponering mot flera hundra stora och medelstora börsnoterade bolag i USA.

Även i här finns största procentuella innehaven i Apple Inc, Microsoft Corp samt Amazon.com Inc.

Avgift: 0,20%, varav förvaltningsavgift 0,20%.

Varför investera i en amerikansk indexfond?

Som inledningsvis nämndes är den amerikanska ekonomin gigantisk – faktiskt världens största. Den amerikanska marknaden svarar för omkring 65% av världsindex.

Här finns flera av världens största, mäktigaste och mest expansiva bolag som givetvis kan vara otroligt attraktiva investeringsmöjligheter – men som likväl finns på en marknad långt bort från vår egen.

Att köpa egna amerikanska aktier förutsätter kunskap och insikt i aktier rent allmänt, men också kunskap om den amerikanska marknaden i synnerhet. Generellt sett är det lättare att hitta information och hålla sig uppdaterad om bolag på den egna hemmarkanden – i vårt fall bolag listade på Stockholmsbörsen.

Genom att investera i en amerikansk indexfond får du dels bred exponering mot ett stort antal välkända amerikanska bolag, men du slipper också ombesörja förvaltningen själv. En indexfond är ett utmärkt sätt att sprida riskerna och att ta del av utvecklingen på den lukrativa amerikanska marknaden, utan att behöva vara särskilt kunnig och insatt själv.

Vilken indexfond ska man välja?

Ett brett utbud av fonder innebär många intressanta valmöjligheter, men det gör också att det blir svårare att välja. Hur ska man veta vilken passivt förvaltad USA-fond man ska välja?

Indexfonder förvaltas som bekant inte aktivt – här hänger inte utvecklingen på hur pass skicklig förvaltaren är att hitta bra investeringsmöjligheter. Istället görs investeringar i exakt samma bolag som det aktuella indexet omfattar, enligt samma procentuella fördelning. Utvecklingen följer således utveckligen på marknaden.

Som synes i listan ovan följer många indexfonder samma börsindex – framförallt MSCI USA NR USD. Fonder som följer samma index har mer eller mindre identiska innehav, varför utveckligen för dem som regel också är relativt likvärdig.

Ett undantag kan vara sådana fonder som följer ett vanligt index – till exempel MSCI USA NR USD – men som aktivt väljer att exkludera vissa innehav av hållbara och etiska skäl. Öhmans etiska indexfond här ovan är ett bra exempel.

I sådana fall kan utvecklingen avvika förstås avvika något från index, eftersom innehav inte är identiskt med det i index.

Står du i valet och kvalet mellan ett antal amerikanska indexfonder som följer samma index, som har liknande investeringsstrategier (gällande exempelvis hållbarhet) och som har likvärdig historisk utveckling – är den med billigast avgift alltid att föredra.

En låg förvaltningsavgift är ett viktigt kriterium vid val av fonder, eftersom avgiften har stor betydelse för hur mycket av din framtida avkastning du faktiskt får behålla – och hur mycket som har försvunnit i kostnader.

Någon tiondels procentenhet kan tyckas göra varken till eller från, men ackumulerat över många år blir skillnaden i pengar mycket stor.

Titta på exponering och innehav

Är du intresserad av amerikanska indexfonder som följer olika index är det viktigt att titta på innehav och exponering.

Den amerikanska marknaden är särskilt framstående inom teknik, sjukvård, finans och cyklisk konsumtion, varför många index domineras av bolag inom dessa branscher. Detta innebär också att de flesta amerikanska indexfonderna har störst exponering mot just teknik, sjukvård, finans och konsumtion.

Många fonder har Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc som största innehav, helt enkelt för att de utgör störst andelarna i MSCI USA NR USD.

Tror du istället mer på företag som Tesla Inc, NVIDIA Corp samt Procter & Gamble kan Avanza USA vara ett bättre val, eftersom denna följer MSCI USA SRI 5% Issuer Capped NR USD – i vilket just dessa tre bolag är störst.

Vill du prioritera hållbara och etiskt försvarbara investeringar i din portfölj är det viktigt att jämföra hållbarhetsbetyg, samt kontrollera olika fonders policys och krav kring etiska, sociala och hållbara aspekter.

Bra att tänka på: Globalfonder ger också exponering mot USA

Att sprida sina risker är a och o vid investering i fonder – eller vid alla former av finansiella investeringar egentligen. Detta kallas för att diversifiera, och handlar kort och gott om att man inte ska lägga alla ägg i samma korg.

Bra riskspridning får du genom att investera i olika typer av fonder med exponering mot olika marknader och branscher. En välbalanserad fondportfölj kan till exempel bestå av:

Ju snävare exponering en fond har desto högre är risken. Globalfonder har av naturliga skäl absolut bredast exponering, och således även bäst riskspridning. Just därför bör man låta en globalfond utgöra basen i portföljen.

Viktigt att tänka på är att en globalfond också har stor exponering mot USA. Detta eftersom den amerikanska ekonomin står för 65% av världsmarknaden. Olika globalfonder kan ha olika stor exponering mot USA – vissa har över 60%, medan andra bara ligger kring 40%.

Vill du inkludera både en global indexfond och en amerikansk indexfond i din portfölj kan det vara en bra idé att kika på just exponeringen, och jämföra innehav. Äger du en globalfond i vilken Apple, Microsoft och Amazon är största innehav, kanske en USA-fond med största innehav i Tesla och NVIDIA istället kan vara ett smal val.

På så vis breddar du din exponering ytterligare, istället för att betala för två olika fonder med väldigt liknande innehav.

Lästips: Bästa globala indexfonden samt Europeiska Indexfonder

Sammanfattning amerikanska indexfonder

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.