Last Updated on april 12, 2024 by admin

Europeiska indexfonder är fonder som speglar specifika europeiska index. Men varför ska man investera i dessa fonder istället för till exempel svenska indexfonder? Vi tar en titt på de europeiska indexfonderna och förklarar hur de fungerar.

Finansiell exponering mot Europa kan fås på två sätt; antingen genom att köpa aktier i europeiska bolag, eller genom att investera i en Europafond (antingen en aktivt förvaltad eller en indexfond).

För att lyckas med aktier behöver du ha tillräckligt med tid, kunskap och intresse för att kunna förvalta ditt innehav på ett bra sätt. Du behöver sätta dig in i marknaden och hålla dig uppdaterad om hur det går för företagen du har investerat pengar i.

Aktier ger också en betydligt snävare exponering, varför risknivån också är rejält högre.

Med en europeisk indexfond får du bred exponering mot flera europeiska marknader och många europeiska bolag. Ju bredare exponering, desto lägre blir din risk eftersom du blir mindre sårbar för eventuella nedgångar på en specifik marknad eller i ett enskilt bolag.

Fonder är också betydligt enklare än aktier eftersom du inte själv behöver ansvara för förvaltningen.

Men vilka europeiska indexfonder finns det? Och hur investerar andra? Nedan finner du en lista på några av de mest populära europeiska indexfonderna hos Avanza, följt av en mer detaljerad guide till varje fond och denna fondkategori.

Populära europeiska indexfonder

  1. DNB Europa Indeks A
  2. SPP Aktiefond Europa
  3. Avanza Europa
  4. Länsförsäkringar Europa Indexnära
  5. Swedbank Robur Access Europa A
  6. Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)
  7. Skandia Europa Exponering 
  8. Öhman Etisk Index Europa

Tips: Länkarna tar dig till respektive fonds egna sida hos Avanza, där du hittar information om innehav, exponering, historisk utveckling och avgift.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

DNB Europa Indeks

DNB Europa Indeks är den europeiska indexfond som i skrivande stund har flest ägare hos Avanza – strax under 28 000 svenska sparare har denna fond i sin portfölj.

Fonden strävar efter att replikera utvecklingen för MSCI Europe NR EUR, men har möjlighet att utesluta bolag som inte uppfyller fondbolagets minimikrav gällande bland annat hållbarhet.

DNB Europa Indeks har störst exponering mot Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Tyskland, men många europeiska länder är representerade i fonden – däribland Sverige. Största innehav finns i Nestlé SA, Roche Holding AG samt Novartis AG.

Avgift: 0,33%, varav förvaltningsavgift 0,20%

SPP Aktiefond Europa

Även denna fond följer indexet MSCI Europe NR USD, och har således innehav i omkring 350-400 olika bolag. Förvaltningen sker indexnära med mål att efterlikna utvecklingen i möjligaste mån.

Liksom i DNB Europa Indeks finns störst exponering mot Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Tyskland, och flest aktier ägs i Nestlé SA, Roche Holding AG samt Unilever PLC.

Avgift: 0,23%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Avanza Europa

Avanza Europa är Avanzas egna indexfond med inriktning på den europeiska marknaden. Liksom Avanzas andra fonder finns denna endast att handla hos Avanza själva, men är man istället kund hos Nordnet är Nordnet Indexfond Europa ett bra alternativ.

Avanza Europa följer MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped NR EUR och har underliggande tillgångar i omkring 110 olika bolag i 15 länder i Europa. Avanza Europa är en så kallad matarfond, vilket innebär att den investerar minst 85% av kapitalet i en annan fond.

Största innehav är ASML Holding NV, Novo Nordisk B samt Roche Holding AG.

Avgift: 0,17%, varav förvaltningsavgift 0,10%

Länsförsäkringar Europa Indexnära

Populär indexfond från Länsförsäkringar. Även denna följer indexet MSCI Europe NR USD, varför störst exponering således är mot Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Tyskland och största innehav finns i Nestlé SA,  Roche Holding AG samt Novartis AG.

Avgift: 0,23%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Swedbank Robur Access Europa A

Swedbank Robur Access Europa A har fyrstjärnig rating hos Morningstar och en något dyrare avgift än de flesta andra fonder på listan. Även denna fond följer MSCI Europe NR USD, men eftersom Swedbank aktivt exkluderar vissa bolag som inte lever upp till policyn för hållbarhet och etiska frågor kan utvecklingen se lite annorlunda ut.

Störst exponering finns fortfarande mot Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Frankrike och bland de största innehaven hittar vi Nestlé, Stoxx Europe 600 ESG X Index samt Roche Holding AG.

Avgift: 0,38%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)

Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) följer indexet Solactive ISS ESG Screened Europe och investerar brett i stora och mellanstora europeiska bolag inom olika branscher. Även här finns en policy rörande hållbarhetskrav.

Fondens huvudsakliga exponering är mot Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Frankrike och största innehav finns i Nestlé SA, Roche Holding AG samt Novartis AG.

Avgift: 0,32%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Skandia Europa Exponering

Skandia Europa Exponering följer MSCI Europe NR EUR och har således likvärdig exponering och likvärdiga innehav som övriga fonder på listan.

Avgift: 0,29%, varav förvaltningsavgift 0,20%

Öhman Etisk Index Europa

Öhman Etisk Index Europa är rejält mycket dyrare än de andra fonderna på listan – men den är också den med mest strikta regler för hållbarhetsaspekter och etiska krav.

Fonden följer också MSCI Europe NR EUR, men utesluter företag som inte lever upp till etik- och hållbarhetspoilcyn, varför innehavet är lite mindre och  utvecklingen kan avvika.

Största innehav är Roche Holding AG, Novartis AG samt ASML holding NV.

Avgift: 0,78%, varav förvaltningsavgift 0,65%

Först och främst: Vad är en indexfond?

En viktig förutsättning för att förstå hur en europeisk indexfond fungerar är förstås att veta vad en indexfond egentligen är. Så låt oss gå igenom det lite kort.

En indexfond är en fond som strävar efter att återspegla utvecklingen för ett visst index – vanligen ett börsindex. Ett börsindex mäter i sin tur utvecklingen för ett visst antal utvalda aktier på marknaden.

För att kunna åstadkomma samma utveckling som index investerar fonden i precis samma tillgångar som indexet, med precis samma procentuella fördelning. Det vill säga; utgör en aktie 5% av index, ska den också utgöra 5% av fonden. Målet är att fondens innehav så nära som möjligt ska återspegla innehållet i indexet.

Till skillnad från en vanlig aktiefond har en indexfond så kallad passiv förvaltning. I en vanlig aktiefond jobbar förvaltare och analytiker aktivt med att hitta köpvärda aktier till fonden med målet att ge en avkastning bättre än index.

En indexfond strävar istället för att ge en avkastning likvärdig med index – varken bättre eller sämre – och eftersom innehavet ska återspegla index finns inget behov av aktiv förvaltning. Man kan säga att index fungerar som en slags färdig investeringsmall för indexfonder.

Passiv förvaltning kostar förstås fondbolaget betydligt mindre än aktiv förvaltning, varför avgifterna för indexfonder också är mycket lägre än för aktivt förvaltade fonder.

Indexfonder:

Lästips: Hur köper man indexfonder?

Europeiska indexfonder ger bredare exponering

Ett av syftena med att investera i indexfonder generellt är ju att man vill bredda sin exponering och sprida sin risk. För detta är indexfonder optimala.

Man vill helt enkelt ha en ökad diversifiering i sin investeringsportfölj. Om man tidigare haft enbart svenska indexfonder för att uppnå detta så kan det vara intressant att titta på europeiska indexfonder, ur det hänseendet. Här får man ju nämligen en ännu större bredd på sin portfölj.

Medan svenska indexfonder enbart ger exponering mot den svenska marknaden och svenska bolag, har europeiska indexfonder innehav i bolag över hela Europa. Detta innebär såväl större möjligheter, som mindre risk.

Europas ekonomi är homogen

I och med euro-samarbetet har Europas ekonomi blivit mer homogen än tidigare. Att bara titta på Sverige är som att exponera sig mot en specifik pusselbit i det stora europeiska pusslet. Så om man är ute efter en bred exponering i sin portfölj där syftet är att sprida sina risker, så bör man titta extra noga på de europeiska indexfonderna som finns på marknaden.

Många Europafonder följer MSCI Europe NR EUR

Både Avanza och Nordnet erbjuder flera olika europeiska indexfonder på sina plattformar, av vilka de flesta (som synes i listan ovan) följer börsindexet MSCI Europe NR EUR.

MSCI Europe NR EUR är ett marknadsviktat börsindex som följer utvecklingen för stora och medelstora bolag i 15 europeiska länder. För närvarande omfattar indexet totalt 434 bolag inom olika branscher och segment.

Eftersom många europeiska indexfonder följer detta index, ser innehaven mer eller mindre likadana ut. Undantag är exempelvis Öhman Etisk Index Europa som förvisso följer indexet, men som aktivt exkluderar bolag som inte lever upp till Öhmans policy gällande etiska och miljömässiga aspekter.

Exempel på ett annat europeiskt index är Solactive ISS ESG Screened Europe.

Vilken europeisk indexfond ska man välja?

Att veta vilken fond man ska välja kan många gånger vara lättare sagt än gjort – i synnerhet om man är nybörjare och har begränsad erfarenhet av fonder och fondsparande sedan tidigare.

Då många europeiska indexfonder följer samma index och således har snarlika innehav och snarlik utveckling, är det klokt att låta avgiften avgöra – givet att allt annat är lika. Satsa på den fond som har billigast fondavgift helt enkelt.

Hur hög eller låg avgift du betalar har nämligen stor betydelse för hur mycket av din framtida avkastning du får behålla. Ackumulerat över många år blir skillnaden i avgift stor mellan en fond som har 0,20% i fondavgift och en som har 0,30% eller 0,50%.

Lästips: Indexfonder med lägst förvaltningsavgift

Tycker du däremot att det till exempel är viktigt med etiskt försvarbara och hållbara investeringar kanske en etisk  Europafond är det du bör satsa på. I sådana fall kan avgiften kännas sekundär – viktigast är istället att det finns en strikt policy kring frågor rörande miljö och socialt ansvar.

Känner du dig osäker kan det vara hjälpsamt att titta på vilka fonder andra väljer att spara i. Vilken europeisk indexfond har gått bäst och är mest populär? Låt dig inspireras, men var noga med att till syvende och sist alltid göra ett eget medvetet val baserat på dina förutsättningar och dina sparmål.

Hur stor del av portföljen bör en Europafond utgöra?

Här finns egentligen inget exakt svar, eftersom diversifieringen i en fondportfölj kan se lite olika ut beroende på hur hög riskaptit man har.

Europeiska indexfonder är de som näst efter globalfonder har bredast exponering. Fonderna investerar i många olika bolag, i många olika länder och i flera olika valutor. Därav kan du låta en indexfond med exponering mot Europa utgöra en lite större andel av din portfölj.

Lästips:Bästa globala indexfonden

En välbalanserad fondportfölj med bra diversifiering skulle kunna allokeras – det vill säga fördelas – enligt följande:

Vill du ta lite större risk kan du minska den procentuella andelen globalfonder och Europafonder, för att istället öka din exponering mot en viss bransch eller mot tillväxtmarknader. Önskar du mer trygghet kan du tänka tvärtom, och istället låta global- och Europafonder få fler procentandelar.

Sammanfattning europeiska indexfonder

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.