Last Updated on april 18, 2022 by admin

Breda indexfonder med inriktning på den globala marknaden eller en större region ger bra diversifiering och hjälper dig att sprida riskerna i din fondportfölj. Just därför kan breda indexfonder med fördel få utgöra basen i ditt sparande. 

Indexfonder som kategori är överlag oftast bredare än aktivt förvaltade aktiefonder, men antalet innehav kan variera kraftigt beroende på vilket börsindex som följs.

En del index omfattar endast trettio eller fyrtio aktier – till exempel OMXS30, vilket är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Andra index följer flera hundra bolag, och somliga har till och med flera tusen. Ju bredare och större börsindex, desto bredare exponering och bättre riskspridning.

Globala indexfonder som följer globala index investerar i marknader över hela världen, varför de naturligt ger bredast exponering av alla. Indexfonder med fokus på Europa och Asien är också relativt breda, medan landsfonder (Sverige, USA, Kina etc) samt branschfonder är smalare.

I denna artikel kikar vi närmare på varför breda indexfonder är ett viktigt inslag i en väl diversifierad portfölj, vilka breda börsindex som finns och hur man komponera sin fondportfölj för bästa möjliga riskspridning.

Men först – en lista på 16 breda indexfonder (global och Europa) som haft bra historisk utveckling och som skulle kunna vara intressanta investeringsalternativ.

16 breda indexfonder – Global & Europa

Fond Total avgift
GLOBAL
Avanza Global 0,10 %
Länsförsäkringar Global Indexnära 0,22 %
SPP Aktiefond Global A 0,34 %
Skandia Global Exponering A 0,30 %
Swedbank Robur Access Global A 0,34 %
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 0,45 %
Öhman Global Marknad Hållbar A 0,49 %
Danske Invest SRI Global SA 0,63 %
EUROPA
Avanza Europa 0,17 %
Länsförsäkringar Europa Indexnära 0,23 %
SPP Aktiefond Europa 0,23 %
Skandia Europa Exponering 0,29 %
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 0,32 %
DNB Europa Indeks A 0,33 %
SEB Hållbar Europa Indexnära C EUR – Lux 0,37 %
Swedbank Robur Access Europa A 0,38 %

Tips! Klicka på länkarna för att komma till respektive fonds sida på Avanza. 

Observera: Ovanstående fonder är inte att betrakta som rekommendationer för investeringar – endast inspiration. Tänk på att alltid göra egna investeringsval och göra en egen riskbedömning. 

Basfakta: Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond som strävar efter att återspegla utvecklingen för ett specifikt index – vanligen ett börsindex.

För att kunna göra det investerar indexfonden i exakt samma värdepapper och med exakt samma procentuella fördelning som respektive värdepapper utgör i index (undantaget om vissa aktier exkluderas för att de till exempel strider mot fondbolagets hållbarhets- och etikpolicy).

Några aktiva investeringsval utöver de värdepapper som ingår i index görs inte, varför man brukar säga att indexfonder har passiv förvaltning.

Till skillnad från i aktiva aktiefonder är det med andra ord inte upp till förvaltaren att hitta köpvärda aktier samt köpa, sälja och omfördela innehavet – istället har man index som en färdig mall.

Tack vare att passiv förvaltning är betydligt enklare och mindre tidskrävande än aktiv förvaltning, har indexfonder också avsevärt mycket lägre förvaltningsavgifter.

Summa summarum:

Vad är en bred indexfond?

En indexfond kan definieras som bred ur ett par olika perspektiv, men i grunden handlar det om bredden på det index fonden följer.

Generellt brukar indexfonder som har stor geografisk spridning refereras till som ”breda” eftersom de ger exponering mot många olika länder och marknader. Men även fonder som endast investerar på en marknad kan vara breda inom sin kategori, om de följer ett bredare index än andra.

Globala indexfonder, indexfonder med inriktning på Europa samt asiatiska indexfonder är de bredaste fondkategorierna rent geografiskt – och då framförallt de globala fonderna som ju har innehav spridda på marknader över hela världen.

Tittar man inom en mindre bred fondkategori – till exempel Sverige – kan vi jämföra de två populära gratisfonderna Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige som exempel.

Bägge är Sverigefonder, men medan Avanza Zero följer OMXS30 och således har Stockholmsbörsens 30 största aktier i sin portfölj, följer Nordnet Indexfond Sverige OMXSBGI – vilket är ett index som omfattar samtliga stora aktier på Stockholmsbörsen.

OMXSBGI omfattar för närvarande omkring 90 bolag – vilket innebär att Nordnets fond är betydligt bredare än Avanza Zero, sett inom kategorin Sverigefonder.

Sammanfattningsvis kan dock sägas att fonder som följer index med stor geografisk spridning och således har många olika innehav på många olika marknader, är breda indexfonder per definition.

Breda indexfonder ger bättre diversifiering

Diversifiering – det vill säga riskspridning – är a och o vid fondsparande, eller egentligen vid sparande överlag, oavsett om det gäller fonder, aktier, obligationer eller andra instrument.

Genom att sprida riskerna i ditt sparande över flera olika marknader – såväl geografiska som branscher och segment – blir du mindre sårbar om det skulle gå väldigt dåligt i en av dem.

Diversifiering handlar alltså kort och gott om att inte lägga alla ägg i samma korg. Ju bredare exponering en fond har, desto lägre risk.

Indexfonder som följer stora globala index med hundratals eller ett par-tre tusen innehav i olika länder och inom olika branscher, ger överlägset bredast exponering och således bäst diversifiering av alla.

Av den anledningen är det klokt att låta sådana breda indexfonder utgöra basen i portföljen – medan mindre breda indexfonder och/eller andra instrument med högre risk kan användas som komplement.

Breda börsindex: 10 exempel

Börsindex finns det gott om – med olika inrikting, olika bredd och olika innehav.  Följande är några av de största och bredaste indexen i världen:

MSCI World Index: Världens mest erkända globala börsindex, tillika det som de allra flesta globala indexfonder följer. MSCI World Index omfattar cirka 1600 aktier spridda på börser i 23 olika länder.

FTSE All World Index: Följer utvecklingen på börser i hela 48 länder runtom i världen, vilket alltså gör det än bredare än MSCI World Index.

S&P Global 100: Index under vingarna av Standard & Poor – vilka också har S&P500, som är världens näst största börsindex efter Dow Jones Industrial Average. S&P Global 100 följer utvecklingen för 100 multiinternationella bolag med verksamheter av global natur.

S&P Global 1200: Även detta ett index från Standard & Poor. S&P 1200 följer utvecklingen för omkring 1200 aktier listade på börser i totalt 31 länder. Indexet omfattar cirka 70% av det totala globala börsvärdet.

Dow Jones Global Titans 50: Följer 50 av största och mest kända företagen listade på New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange, Tokyobörsen, London Stock Exchange samt Euronext.

Solactive ISS ESG Screened Europe Index: Europeiskt börsindex från Solactive. Följer Mid- och Large Cap-bolag på de europeiska marknaderna.

MSCI Europe NR USD: Följer utvecklingen för medelstora och stora bolag listade på de 15 största europeiska marknaderna – omfattar totalt 435 bolag och täcker således omkring 85% av det totala börsvärdet.

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD: Asiatiskt index som exkluderar Japan, men som följer utvecklingen för medelstora och stora bolag i totalt 11 länder runtom i Asien – såväl etablerade marknader som tillväxtmarknader. Indexet omfattar nästan 1200 bolag och täcker omkring 85% av varje marknads totala börsvärde.

Bygg en stabil portfölj med breda indexfonder

En trygg, stabil och bra balanserad fondportfölj bör innehålla fonder med olika inriktningar och exponering mot olika marknader för optimal diversifiering.

Hur man väljer att allokera – det vill säga fördela – sitt innehav beror mycket på vilken investeringsstrategi man har, hur pass riskbenägen man är och kort och gott vilka marknader och bolag man tror på.

En generell rekommendation är dock att bygga basen av så breda fonder som möjligt – vare sig det gäller indexfonder eller aktivt förvaltade aktiefonder. Därefter kan man fylla på med fonder som har lite snävare inriktning. Viktigt att komma ihåg är att ju snävare fokus en fond har, desto högre är risken.

Nätmäklaren Avanza ger följande förslag på hur en bra fördelning av fondportföljen skulle kunna se ut:

Vill man även få in Europafonder skulle fördelningen kunna se ut så här:

Ovanstående fördelningar är inga rekommendationer, endast exempel på hur en portfölj kan se ut.

Genom att låta breda indexfonder med global inriktning utgöra omkring hälften av det totala innehavet, får du automatiskt en väl diversifierad grund med bra riskspridning som skapar utrymme för komplettering med mer tillspetsade, snäva fonder.

Hur många fonder ska man ha då? Det korta svaret – inte för många. Då blir det bara rörigt och svårt att hålla bra koll. En vanlig rekommendation brukar vara cirka 5-7 stycken, men även 2-3 räcker oftast bra om man väljer breda alternativ.

Hur hittar man breda indexfonder?

Indexfonder som är breda i den bemärkelsen att de följer index som täcker in stora geografiska områden, hittas enkelt genom att filtrera fram globala indexfonder samt eventuellt europeiska och asiatiska indexfonder. Detta kan göras snabbt i fondlistan hos både Avanza och Nordnet.

För att hitta de bredaste alternativen inom en specifik kategori måste du jämföra olika fonder med varandra och framförallt kontrollera vilket index de följer. Som exemplet med de bägge gratis Sverigefonderna Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige, kan det variera i bredd mellan olika fonder inom samma kategori beroende på vilket index som följs.

Många fonder följer samma index – vilka ska man välja?

Så är det. Kikar man exempelvis på kategorin globalfonder följer en övervägande del indexet MSCI World Index – vilket innebär att de mer eller mindre har likadana innehav och kommer att utvecklas ungefär likvärdigt. Enklast – och smartast – blir därför att välja de indexfonder med lägst förvaltningsavgift, givet att allt annat är lika.

Låg avgift är avgörande för hur mycket du får behålla av den framtida avkastningen. Även en marginell skillnad på några tiondels procentenheter får stor effekt på den ackumulerade avgiften över tid.

En del indexfonder väljer att exkludera vissa innehav som inte uppfyller fondbolagets policy kring hållbarhet och etiska frågor, trots att de ingår i det index utvecklingen ska efterlikna.

Hållbara och etiska indexfonder kan med andra ord följa samma index som andra fonder inom samma kategori, men ha ett lite annorlunda innehav – och därmed troligen en lite annan utveckling. Bra alternativ om du vill spara hållbart och etiskt.

Sammanfattning

Tips! Här på indexfonder.org finns ytterligare bra inlägg att läsa om indexfonder och sparande i indexfonder. Läs till exempel Passiv indexfond, vad är det?Bästa globala indexfonden samt Aktiv indexfond, vad är det och finns det överhuvudtaget?

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.